Does anybody have the below song by Shamsad Begum ?

Tikadambaz - Dil Hai Diwana Bana Hai Parwana - Shamsad Begum

gop